เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านจดหมายข่าว ฉบับออนไลน์
 
Issue #1 10/2018
SDG-Friendly Biz
 
เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
   
   
     

 

ขอต้อนรับองค์กรที่เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDG-Friendly Business” ทุกแห่ง ที่ได้ให้ความสนใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) ในกระบวนการ และการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทางที่เกิดคุณค่าให้ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

นับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มจัดทำแพลตฟอร์ม SDG-Friendly Business สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2561 ปัจจุบัน ได้มีวิสาหกิจที่สนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 100 องค์กร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561)

เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและกระจายข่าวสารกิจกรรมภายใต้ความริเริ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำจดหมายข่าว SDG-Friend Biz ให้แก่องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย โดยจะใช้ช่องทางการสื่อสารนี้ ในการแจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในเครือข่าย นับจากนี้เป็นต้นไป ..

อ่านจดหมายข่าวฉบับเต็ม
 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เผยแพร่สำหรับองค์กรสมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในแบบสมัครสมาชิก
องค์กรในเครือข่าย สามารถ สมัครรับจดหมายข่าว หรือ บอกเลิกการรับจดหมายข่าว
© 2018 SDG-Friendly Biz Platform, สงวนลิขสิทธิ์