เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านจดหมายข่าว ฉบับออนไลน์
 
Issue #2 01/2019
SDG-Friendly Biz
 
เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
   
   
     

 

สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ.2562 แด่วิสาหกิจในเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 103 กลุ่ม/องค์กร ในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ จะมีการจัดกิจกรรม Webinar สำหรับองค์กรสมาชิก จำนวน 5 ครั้ง เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการดำเนินงานของภาคเอกชนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง การกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรต้องการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การผนวกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และการสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อแนะนำที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยสามองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ได้แก่ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่หนึ่ง (ช่วงเดือน ม.ค.) Understanding the SDGs : เป็นการทำความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงกับกรณีทางธุรกิจ (Business Case) และความรับผิดชอบขั้นมูลฐานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครั้งที่สอง (ช่วงเดือน มี.ค.) Defining priorities : เป็นการให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง เนื้อหาประกอบด้วย การทำผังห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุส่วนที่เกิดผลกระทบ การเลือกตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูล และการกำหนดลำดับความสำคัญในประเด็นที่องค์กรเลือกดำเนินการ

ครั้งที่สาม (ช่วงเดือน พ.ค.) Setting goals : เป็นการกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรต้องการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตของเป้าประสงค์และเลือกตัวชี้วัดการดำเนินงาน การกำหนดข้อมูลฐานและเลือกชนิดของเป้าประสงค์ การกำหนดระดับความท้าทาย และการประกาศความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครั้งที่สี่ (ช่วงเดือน ก.ค.) Integrating : เป็นการผนวกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เนื้อหาประกอบด้วย การฝังเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนในธุรกิจ การผนวกความยั่งยืนในระดับสายงาน และการแสวงหาพันธมิตรร่วมดำเนินงาน

ครั้งที่ห้า (ช่วงเดือน ก.ย.) Reporting and communicating : เป็นการสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย การรายงานที่มีประสิทธิผลและเป็นไปตามการวิเคราะห์สารัตถภาพ (จากครั้งที่สอง) และการสื่อสารผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม Webinar ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ (รับได้ไม่เกิน 100 ท่าน)

ลงทะเบียน Webinar
 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เผยแพร่สำหรับองค์กรสมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในแบบสมัครสมาชิก
องค์กรในเครือข่าย สามารถ สมัครรับจดหมายข่าว หรือ บอกเลิกการรับจดหมายข่าว
© 2019 SDG-Friendly Biz Platform, สงวนลิขสิทธิ์