เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านจดหมายข่าว ฉบับออนไลน์
 
Issue #5 07/2019
SDG-Friendly Biz
 
เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
   
   
     

 

จดหมายข่าว ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวให้แก่องค์กรสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 110 กลุ่ม/องค์กร ( ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562)

จากที่ได้มีการจัดกิจกรรม Webinar ครั้งที่หนึ่ง ไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ในหัวข้อ Understanding the SDGs ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงกับกรณีทางธุรกิจ (Business Case) และความรับผิดชอบขั้นมูลฐานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในหัวข้อ Defining priorities ซึ่งเป็นการให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง เนื้อหาประกอบด้วย การทำผังห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุส่วนที่เกิดผลกระทบ การเลือกตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูล และการกำหนดลำดับความสำคัญในประเด็นที่องค์กรเลือกดำเนินการ และครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ Setting goals ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรต้องการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตของเป้าประสงค์และเลือกตัวชี้วัดการดำเนินงาน การกำหนดข้อมูลฐานและเลือกชนิดของเป้าประสงค์ การกำหนดระดับความท้าทาย และการประกาศความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. นี้ สถาบันไทยพัฒน์ จะมีการจัดกิจกรรม Webinar ครั้งที่สี่ ในหัวข้อ Integrating ซึ่งเป็นการผนวกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เนื้อหาประกอบด้วย การฝังเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนในธุรกิจ การผนวกความยั่งยืนในระดับสายงาน และการแสวงหาพันธมิตรร่วมดำเนินงาน

Webinar ในซีรี่ส์นี้ มีจำนวน 5 ครั้ง เป็นการแนะนำแนวทางการดำเนินงานของภาคเอกชนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง การกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรต้องการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การผนวกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และการสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อแนะนำที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยสามองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ได้แก่ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD)

องค์กรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม Webinar ครั้งที่สี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ (รับได้ไม่เกิน 100 ท่าน)

ลงทะเบียน Webinar
 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เผยแพร่สำหรับองค์กรสมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในแบบสมัครสมาชิก
องค์กรในเครือข่าย สามารถ สมัครรับจดหมายข่าว หรือ บอกเลิกการรับจดหมายข่าว
© 2019 SDG-Friendly Biz Platform, สงวนลิขสิทธิ์